Профил на купувача

Профил на купувача

1. Обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Монтана за учебната 2017/2018 година.

 

Код съгласно общия терминологичен речник (CPV): 09300000

 

Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

 

Срок за получаване на офертите: 12.10.2017г.

Обява за обществена поръчка

Документи

Техническа спецификация

Договор за доставка на топлинна енергия

Протокол обществена поръчка

 

2. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски и обедно хранене на учениците от ІІ СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Монтана за учебната 2016/2017 г.”

Публична покана

Техническа спецификация

Образци на документи

Протокол от проведен търг

 

 

Изтекли обществени поръчки за 2014г.:

 

1. Изтекла обществена поръчка за ежедневна доставка на безплатни закуски за учениците от І до ІV клас

2. Изтекла обществена поръчка за ежедневно обедно хранене на учениците от І до VIII клас

Документи

Документи качени в профила на купувача на община Монтана

 

3. Изтекла обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Второ средно общообразователно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Монтана

Документи

Други документи

 

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача